Mata Kuliah ini mengkaji tentang struktur dan materi pembelajaran IPA untuk sekolah dasar, arah pengembangan pembelajaran IPA, kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran SALINGTEMAS serta langkah-langkah dan tahap pembelajarannya